Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl

Logowanie | Rejestracja

Regulamin korzystania z Internetowego Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl

z dnia 1 stycznia 2023 roku

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Fundacja Lege Artis z siedzibą w Krakowie przy ul. Bydgoskiej 6, 30-056 Kraków wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000893304, posługująca się numerem NIP 6772462904, REGON 388631731, kapitał zakładowy 1000,00 zł.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację Lege Artis zwaną dalej Operatorem oraz zasady korzystania z Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl, zwanego dalej serwisem eporadyprawne.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawa Konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1.  Serwis – Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl, znajdujący się na stronie www.eporadyprawne.pl
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta usług świadczonych przez Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl drogą elektroniczną, dalej również Klient;
 3. Operator – Fundacja Lege Artis. – właściciel Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu;
 4. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 6. Usługi – świadczone na rzecz Użytkownika przez Operatora, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl. Świadczenie usług obejmuje zagadnienia z zakresu prawa polskiego i prawa wspólnotowego Unii Europejskiej;
 7. KKonto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika, po prawidłowym zarejestrowaniu się, zalogowaniu się, konto pozwalające między innymi na odczytywanie opinii prawnych i odpowiedzi na pytania prawne, gromadzenie i modyfikację przetwarzanych danych osobowych oraz innych danych Użytkownika w Serwisie Porad Prawnych eporadyprawne.pl
 8. „Dostęp do treści” – usługa umożliwiająca dostęp do opublikowanych, płatnych treści Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl. Usługa nie umożliwia zadawania pytań prawnikom;
 9. Opinia prawna (usługa „Zamów opinię” „Zadaj pytanie”, „Zamów poradę”) – odpowiedź kompleksowo wyjaśniająca dane zagadnienie prawne wynikające z zadanego przez Użytkownika pytania. W jej ramach dokonywana jest dogłębna analiza stanu prawnego, na podstawie obowiązującego prawa, wskazań doktryny i orzecznictwa oraz ewentualnie w oparciu o przesłane dokumenty i inne materiały. W jej zakres może również wejść opracowanie treści dokumentu na indywidualne życzenie Użytkownika (pisma procesowego, umowy, regulaminu etc.).
 10. Kompleksowa Pomoc Prawna – stała usługa obsługi Użytkownika, polegająca zarówno na możliwości zadawania pytań („Zamów opinię” „Zadaj pytanie”, „Zamów poradę”) jak i zamawiania opinii prawnych, dokumentów.
 11. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§ 4

Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem usługi, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora, a także dedykowanymi dla danej usługi Regulaminami szczególnymi.

§ 5

 1. Operator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, przy czym w niektórych przypadkach konieczne do prawidłowego świadczenia usług. Operator nie weryfikuje podanych danych osobowych. Użytkownik zapewnia jednocześnie, iż dołoży wszelkich starań, aby zanonimizować przesyłany stan faktyczny oraz dokumenty (szczególnie zawierające dane osób trzecich oraz szczególne kategorie danych osobowych) oraz przekazywać jedynie informacje niezbędne do realizacji usług.
 3. Zasady retencji danych wskazane są w Polityce Prywatności.
 4. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. W każdym przypadku wszelkie informacje i pomoc dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez administratora, Użytkownik może uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem kontakt@eporadyprawne.pl

§ 6

 1. Siedziba Operatora mieści się w Krakowie, ul. Bydgoska 6, 30-056 Kraków.
 2. Użytkownik może kontaktować się z Operatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres kontakt@eporadyprawne.pl
 3. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@eporadyprawne.pl
 4. Dane adresowe Operatora znajdują się także na stronie eporadyprawne.pl w zakładce „Kontakt”.

Rozdział 2 Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej

§ 7

 1. Przedmiotem świadczenia jest:
  a) udostępnienie drogą elektroniczną w całości lub części treści Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl
  b) umożliwienie korzystania z usługi „Zamów poradę” na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Operator może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.
  a) Usługami płatnymi są „Zamów poradę”.
  b) Usługami bezpłatnymi są m. in. rejestracja w serwisie oraz dostęp do określonych przez Operatora treści Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl. Operator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.
 3. Usługa „Zamów poradę” polega na sporządzaniu opinii prawnej dla stanu faktycznego i pytań wskazanych przez Użytkownika bądź na sporządzeniu dokumentu (pisma procesowego, umowy, wniosku, odwołania itp.) na zamówienie Użytkownika. W zakres przedmiotowej usługi wchodzi bezpłatna analiza stanu faktycznego oraz wycena i określenie terminu realizacji opinii czy też dokumentu. Usługa sprzedawana jest indywidualnie a także w ramach kompleksowej pomocy prawnej (bez konieczności wstępnej analizy stanu faktycznego oraz wyceny i określenia terminu realizacji opinii).
 4. W ramach Usługi „Zamów poradę” Operator świadczy usługi „Porada prawna” oraz „Zamów poradę- pilną”
 5. „Porada prawna” usługa polegająca na udzieleniu konkretnej odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie. W jej ramach dokonywana jest analiza stanu prawnego, na podstawie aktualnie obowiązującego prawa, wskazań doktryny i orzecznictwa oraz ewentualnie w oparciu o przesłane dokumenty i inne materiały. Użytkownik po przesłaniu opisu sytuacji faktycznej, niezwłocznie (przy założeniu, iż przesłanie opisu sytuacji faktycznej następuje w dni robocze w godzinach od 8:00 – 15:00) otrzymuje wycenę usługi. W przypadku konieczności doprecyzowania stanu faktycznego lub przesłania dodatkowych dokumentów, niezwłocznie (przy założeniu, iż przesłanie opisu sytuacji faktycznej następuje w dni robocze w godzinach od 8:00 – 15:00) wysyłana jest do Użytkownika właściwa informacja. Dokonując wyceny usług uwzględniany jest nakład pracy prawnika w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Użytkownika. „Porada prawna” wysyłana jest do Użytkownika następnego dnia roboczego, liczonego od momentu wpływu i zaksięgowania kwoty wyceny na rachunku bankowym Operatora w danym dniu roboczym, przy założeniu, że operacje ta zostaną dokonane w godzinach od 8:00 – 15:00. W przypadku wpływu i zaksięgowania kwoty wyceny dokonanych poza w/w godzinami, „Porada prawna” będzie wysyłane do Użytkownika na drugi dzień roboczy. Operator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wykonania usługi na następny dzień roboczy w przypadku, gdy w toku jej sporządzania wyjdą na jaw okoliczności wymagające doprecyzowania lub dosłania dodatkowych materiałów przez Użytkownika, pod warunkiem poinformowania Użytkownika odpowiednio wcześniej.
  W ramach usługi „Zadaj pytanie” Klient ma możliwość zadawania pytań dodatkowych. Klientowi przysługuje prawo do zadawania pytań dodatkowych, o ile mieszczą się one w granicach Pytania podstawowego. Jeśli zadane pytanie dodatkowe nie wykracza poza ten zakres to odpowiedź na pytanie dodatkowe mieści się w ramach wynagrodzenia zapłaconego w zakresie Pytania Podstawowego. Nie dotyczy to wysłania nowych dokumentów wymagających analizy. W przypadku gdy zakres ten wykracza poza pytanie podstawowe pytanie dodatkowe jest wyceniane. I po akceptacji wyceni oraz uiszczeniu opłaty Klient otrzyma odpowiedź na zadane pytania dodatkowe.
 6. Usługa „Zamów poradę- pilną” polega na sporządzaniu opinii prawnej w ciągu krótszym niż 24 godzin (od momentu wpływu i zaksięgowania kwoty wyceny na rachunku bankowym Operatora lub dokonania płatności poprzez inne dostępne możliwości płatnicze), po uprzedniej wycenie, dla stanu faktycznego i pytań wskazanych przez Użytkownika. W zakres przedmiotowej usługi wchodzi bezpłatna analiza stanu faktycznego oraz wycena usługi. W ramach usługi „Zamów poradą – pilną”, Użytkownik po przesłaniu opisu sytuacji faktycznej, niezwłocznie (przy założeniu, iż przesłanie opisu sytuacji faktycznej następuje w dni robocze w godzinach od 8:00 – 15:00) otrzymuje wycenę opinii prawnej. W przypadku konieczności doprecyzowania stanu faktycznego lub przesłania dodatkowych dokumentów, niezwłocznie (przy założeniu, iż przesłanie opisu sytuacji faktycznej następuje w dni robocze w godzinach od 8:00 – 15:00) wysyłana jest do Użytkownika właściwa informacja. Dokonując wyceny opinii uwzględniany jest nakład pracy prawnika w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Użytkownika oraz przyspieszony tryb wykonania opinii prawnej. Opinia jest sporządzona w terminie krótszym niż 24 godzin, przypadających w dni robocze, liczonych od momentu wpływu i zaksięgowania kwoty wyceny na rachunku bankowym Operatora. Operator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wykonania opinii w przypadku, gdy w toku jej sporządzania wyjdą na jaw okoliczności wymagające doprecyzowania lub dosłania dodatkowych materiałów przez Użytkownika, pod warunkiem poinformowania Użytkownika odpowiednio wcześniej.
 7. Oferta „Dostęp do treści”, „Zamów poradę” jest skierowana w szczególności do osób fizycznych, urzędów, przedsiębiorców.
 8. Cennik usług „Zamów poradę” oraz cennik pakietów, w których sprzedawane są inne usługi są ustalane indywidualnie dla każdego Użytkownika Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl

§ 8

 1. W celu uzyskania możliwości zadawania pytań prawnikom należy wypełnić wniosek rejestracyjny na stronie Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl.
 2. Rejestracja:
  a) Aby zarejestrować się i złożyć zamówienie na wybraną usługę należy na stronie Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl „Rejestracja” wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować niniejszy Regulamin.
  b) Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia usługę i być zgodne z prawdą. Dane wpisane w sekcji „Dane do faktury” będą źródłem danych do wystawionej Użytkownikowi faktury, w przypadku zaznaczenia opcji „chcę otrzymać fakturę VAT” podczas składania zamówienia.
  c) Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny przesyłany jest do Operatora oraz zapisywany w bazie danych Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl.
  d) Na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres e-mailowy system wysyła potwierdzenie rejestracji w serwisie eporadyprawne.pl z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji. Wraz z potwierdzeniem rejestracji wysyłany jest dokument niniejszego Regulaminu.
  e) Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp swojego konta, gdzie może składać zamówienia na wszystkie usługi.
  f) Zamówienia zapisywane są na koncie Użytkownika oraz drogą elektroniczną przesyłana jest do nich informacja określająca zasady wniesienia opłaty.
  g) Usługa aktywowana jest niezwłocznie po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia o uznaniu wpłaty na konto bankowe Operatora.
 3. W celu zlecenia wyceny usługi „Zamów poradę” rejestracja Użytkownika nie jest konieczna. Użytkownik może skorzystać z niniejszej usługi za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl (formularz „Zamów poradę”). Pełne skorzystanie z usługi wymaga rejestracji Użytkownika.
 4. Dostęp do konta Użytkownika jest uruchamiany automatycznie po zarejestrowaniu, natomiast dostęp do treści porady prawnej, w przypadku dokonania płatności za pomocą przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, jest uruchamiany po uznaniu konta bankowego/przekazu pocztowego Operatora kwotą, która odpowiada cenie wybranej przez Użytkownika usłudze lub po przesłaniu do Fundacji Lege Artis. potwierdzenia dokonania wpłaty na adres kontakt@eporadyprawne.pl. W przypadku dokonania płatności za pomocą karty płatniczej lub przelewem bankowym w systemie „Przelewów natychmiastowych” lub systemem PayU– dostęp do serwisu uruchamiany jest automatycznie.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranych zasobów po wpisaniu identyfikatora i hasła w oknie logowania umieszczonym na witrynie Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do danych podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym przy zawarciu umowy, a w razie zaistnienia błędu przy wprowadzaniu tych danych, Użytkownikowi przysługuje prawo do ich skorygowania. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym należy:
  a) Zalogować się w serwisie Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl i przejść do konta Użytkownika;
  b) Następnie wybrać zakładkę „Edycja profilu” – gdzie edytowane są wszystkie dane wprowadzone do wniosku przy zawieraniu umowy;
  c) Po dokonaniu zmian Użytkownik zatwierdza je poprzez wybranie opcji Zapisz.

§ 9

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Operator może odmówić zarejestrowania Użytkownika, jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 6.
 3. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Serwisie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 5. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 6. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu,
  b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
  e) Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  f) Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  g) podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  h) Użytkownik dokonał rejestracji w celu zdobycia danych w ramach nieuczciwej konkurencji bądź celowemu zaszkodzeniu Serwisowi.
 7. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.
 8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika.
 9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika przez Użytkownika.
 10. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody jego zgody.
 11. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 12. Termin wypowiedzenia umowy przez Operatora w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 6 wynosi 14 dni.
 13.  Operator może odmówić zarejestrowania Klienta, jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 6.

§ 10

 1. Operator zastrzega możliwość stosowania okresowych promocji. Zmiany powyższe nie znajdują zastosowania do usług już zamówionych bądź wykupionych w chwili wprowadzania zmian. W przypadku stosowania promocji Operator podaje obok informacji o obniżonej cenie informacji o najniższej cenie usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli usługa jest w sprzedaży krócej niż 30 dni Operator podaje informację o najniższej cenie jaka obowiązywała od momentu, gdy usługa trafiła do sprzedaży.
 2. Usługa nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Operatora. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.
 3. Usługa może zostać opłacona:
  a) za pomocą karty płatniczej,
  b) za pomocą przelewu bankowego,
  c) za pomocą przekazu pocztowego,
  d) za pomocą przelewów natychmiastowych
  e) za pomocą BLIK
 4. Użytkownik może dokonać zapłaty za indywidualnie wycenioną usługę w dowolnym terminie. Jednakże w przypadku zamiaru opłacenia usługi po upływie 1 miesiąca od dnia dokonania jej wyceny, Operator zastrzega możliwość zmiany wysokości ceny.
 5. Operator nie stosuje automatycznego profilowania Klientów i nie zmienia cen oferowanych usług automatycznie na podstawie danych Klienta. Cena usługi może być ustalona indywidualnie w wyniku negocjacji z Klientem. 

§ 11

 1. W ramach usługi „Zamów poradę”, opinia lub dokument są sporządzone w ustalonym terminie po zaakceptowaniu ceny i potwierdzeniu dokonania wpłaty przez Użytkownika lub zaksięgowania przedmiotowej wpłaty. Kopia potwierdzająca dokonanie przelewu powinna być przesłana do operatora drogą elektroniczną (kontakt@eporadyprawne.pl).
 2. Opinia lub dokument sporządzana jest w podstawowym formacie PDF. Dodatkowo opinia lub dokument może być przygotowana w formacie doc., jeśli zachodzi konieczność ich edycji czy też uzupełnienia przez Użytkownika.
 3. W przypadku skierowania zapytania o wycenę opinii bądź dokumentu w dni robocze, w godzinach od 8:00 – 15:00, Użytkownik w ciągu jednej godziny od skierowania w/w zapytania otrzymuje informację zwrotną dotyczącą indywidualnej wyceny usługi lub dodatkowe pytania konieczne do doprecyzowania stanu faktycznego. Przy dokonywaniu wyceny opinii uwzględniany jest nakład pracy prawnika w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Użytkownika.
 4. W przypadku skierowania zapytania o wycenę opinii bądź dokumentu w dni robocze, w innym terminie niż wskazany w ust. 3 § 11, Użytkownik w następnym dniu roboczym od skierowania w/w zapytania otrzymuje informację zwrotną dotyczącą wyceny usługi lub dodatkowe pytania konieczne do doprecyzowania stanu faktycznego. Dokonując wyceny opinii uwzględniany jest nakład pracy prawnika w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Użytkownika.
 5. Zadawanie dodatkowych pytań związanych z usługą oraz doprecyzowanie informacji niezbędnych do sporządzenia opinii prawnej będzie dokonywane za pośrednictwem konta Użytkownika bądź drogą mailową na adres kontakt@eporadyprawne.pl
 6. Użytkownik może również otrzymać opinię bądź dokument w formie papierowej, przesłane listem poleconym na wskazany adres. Opinia bądź dokument nie będą opatrzone podpisami prawników z Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl
 7. Operator zastrzega, że nie świadczy usług jako kancelaria adwokacka, radcowska, notarialna czy kancelaria doradztwa podatkowego. Opinie jak i dokumenty sporządzane są przez Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl
 8. W ramach wyceny mieści się możliwość doprecyzowania kwestii budzących wątpliwości czy też niezrozumiałych dla Użytkownika, pozostających w związku z opinią i opartych na pierwotnym stanie faktycznym. Odpowiedzi na doprecyzowania udzielane są w terminie do trzech dni roboczych od daty skierowania zapytania przez Użytkownika serwisu. Operator zastrzega sobie możliwość wyceny odpowiedzi na doprecyzowanie, w przypadku skierowania żądania doprecyzowania po upływie miesiąca od dnia wykonania usługi.
 9. Opinia prawna lub dokument („Zamów poradę”) będą sporządzane w terminie ustalonym przez strony umowy (Użytkownika i Operatora) jednocześnie z wyceną usługi. Podstawowy termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze, jednakże możliwe jest jego skrócenie bądź wydłużenie, biorąc pod uwagę nakład pracy prawnika w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Użytkownika. Każda modyfikacja terminu jest ustalana przez strony umowy jednocześnie z wyceną usługi. Przez 2 dni robocze operator rozumie najpóźniej koniec drugiego dnia od wpłaty. Ze względu na różne godziny wpływu środków od płatników 2 dni nie jest rozumiane jako 48h od wpłaty
 10. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy wyceny opinii w przypadku pytania o charakterze pozaprawnym a także przygotowania dokumentu, jeśli z opisu sytuacji i załączonych materiałów będzie wynikała bezzasadność jego sporządzenia. W takim przypadku Operator może zaproponować przygotowanie odpłatnej opinii, wyjaśniającej niezasadność sporządzenia dokumentu.
 11. Operator zastrzega sobie prawo odmowy dokonania wyceny także wtedy, jeśli pytanie nie ma charakteru prawnego oraz gdy zachodzi konieczność skierowania sprawy do stacjonarnej Kancelarii prawnej.

§ 12

 1. W ramach usługi „Zamów poradę” Użytkownik wpisuje tytułu pytania, przedstawienia opisu sytuacji oraz sformułowania pytania, na które chce uzyskać odpowiedź. Odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkowników Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl w ramach usługi „Zamów poradę” mają charakter informacji prawnej, a nie porady bądź opinii prawnej.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do wyboru właściwej usługi dla przedstawionej przez Użytkownika sytuacji faktycznej. Operator może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania w ramach usługi „Zamów poradę”, w przypadku, gdy treść pytania wskazuje na konieczność udzielenia porady bądź sporządzenia opinii prawnej. Konieczność taka zachodzi, gdy w celu udzielenia odpowiedzi niezbędne staje się:
  a) zapoznanie się z treścią dokumentów, w szczególności umów, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism sądowych – postanowień, orzeczeń, decyzji administracyjnych, itp., lub ich interpretacji;
  b) kompleksowa ocena sytuacji lub wskazanie alternatywnych rozwiązań, których skutki mogą wywrzeć wpływ na sytuację faktyczną i prawną Użytkownika (w szczególności odpowiedź na pytania: „jak postąpić w niniejszej sprawie”, ” jakie czynności należy podjąć”, etc).;
  c) sformułowanie wypowiedzi oceniającej słuszność podjętych lub podejmowanych przez Użytkownika i inne podmioty przedstawione w pytaniu działań lub szanse ich powodzenia;
  d) wydanie opinii na temat działań występujących w konkretnej sprawie przedstawicieli i organów wymiaru sprawiedliwości.
 3. Odpowiedzi na pytania zawierające zagadnienia dotyczące prawa podatkowego udzielane będą w terminie do 3 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 § 12.
 4. Operator zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania o treści obraźliwej lub których treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich.

§ 13

 1. Operator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi lub odmowy wyceny usługi, jeśli pytanie będzie dotyczyło rozwiązania zadań o charakterze edukacyjnym na studiach na kierunku prawo, administracja czy też na aplikacjach prawniczych itp. W takiej sytuacji zachodzi bowiem obawa o nieuprawnione wykorzystanie odpowiedzi na pytanie czy też treści opinii z naruszeniem praw autorskich serwisu e-prawnik.pl.
 2. Operator zastrzega, iż odpowiedzi będą udzielanie na pytania Użytkowników, którzy zawarli umowę w ramach usługi „Zamów poradę” oraz zadali pytanie do Redakcji serwisu poprzez swoje konto bądź poprzez formularz zamieszczony na stronie „Zamów poradę” Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl. Pytania przesłane w inny sposób wymagają skierowania do formularza zapytań bądź konta Użytkownika.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do:
  a). odesłania zapytania w ramach usługi „Zamów poradę” wraz z prośbą o doprecyzowanie istotnych okoliczności, których brak uniemożliwia udzielenie odpowiedzi bądź sporządzenie opinii,
  b). odmowy udzielenia odpowiedzi bądź sporządzenia opinii w przypadku, gdy przedstawiony stan faktyczny nie spełnia warunków wskazanych w § 3 ust. 8 i 9 oraz § 13 ust. 1 niniejszego Regulaminu bądź gdy sytuacja wymaga pomocy stacjonarnej Kancelarii (m. in. zapoznanie się z aktami sprawy sądowej czy też administracyjnej, reprezentacja w sądzie i przed organami).
 4. Informacji, o których mowa w lit. a – b powyższego ust. 3 Operator udziela drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy.

§ 14

 1. Dla prawidłowego przeprowadzenie rejestracji oraz korzystania z Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl wymagane jest, aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookie. W przeciwnym razie rejestracja lub korzystanie z niektórych usług Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl może być utrudnione lub niemożliwe. Szczegółowe informacje o plikach cookie zostały zawarte w Polityce Prywatności.
 2. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera bądź Safari. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Operator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 15

 1. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.
 2. Składając zamówienie Użytkownik może zaznaczyć chęć otrzymania faktury papierowej (zwykłej). W takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.
 3. Dla klientów nie będących przedsiębiorcami Serwis wystawia dowód – fakturę sprzedaży w formie elektronicznej

§ 16

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie Porad Prawnych eporadyprawne.pl należą do Operatora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Żaden z utworów w całości jak i części (informacja prawna, artykuł, opinia prawna i inne treści) znajdujący się na stronie Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl a także pozyskany przez Użytkowników w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody Fundacji Lege Artis. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Fundacji Lege Artis z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

§ 17

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 2. W innych przypadkach, nie objętych ust. 1 niniejszego § 10, Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  a) wiadomością e-mail, na adres kontakt@eporadyprawne.pl
  b) w formie pisemnej, na adres Operatora.
 4. Operator niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 2. nie przysługuje Konsumentowi także w odniesieniu do umów:
  a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b)     której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  d)     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  e)     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Operator, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Rozdział 3 Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej

§ 18

 1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres skrzynki poczty elektronicznej.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę serwisu eporadyprawne.pl do nieokreślonej liczby Użytkowników.
 3. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych po zalogowaniu do Konta Użytkownika bądź wysyłając mail z takim żądaniem na adres kontakt@eporadyprawne.pl
 4. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. Każda przesyłka pochodząca od Operatora zawiera:
  a) informację o nadawcy,
  b) wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki,
  c) informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Użytkownika).

Rozdział 4 Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

§ 19

 1. Operatorowi przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. W przypadku planowanej przerwy Użytkownicy zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Serwisu, w terminie co najmniej na trzy dni przed planowaną przerwą.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na stronie lub posłużenia się wzorami udostępnianych wzorów dokumentów w ramach usług.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez serwis eporadyprawne.pl, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.
 4. Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl zastrzega sobie prawo umieszczania w komercyjnej części serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie Porad Prawnych eporadyprawne.pl oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 5. Korzystanie z komercyjnej części Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
 6. Operator zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów bądź usunięcia opinii zawierającej treści wulgarne, obraźliwie, zabronione przez prawo, naruszające prawa Operatora lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.
 7. Operator zastrzega, że w opinii lub wypowiedzi umieszczonej na stronie Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl nie mogą znaleźć się treści reklamujące przedsiębiorców i osoby wykonujące wolne zawody oraz treści reklamujące ich działalność lub oferowane przez nich towary i usługi ani żadne oferty.
 8. Operator wyświetla recenzje usług pochodzące od Klientów. Operator nie umieszcza innych recenzji na Stronie – w szczególności pochodzących od niego samego jak również podmiotów trzecich. Recenzje Usług pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy opłacili daną Usługę. Recenzja umieszczana jest wyłącznie w drodze wykorzystania linku przesłanego Klientowi po realizacji usługi. Operator nie wyświetla i usuwa recenzje nieadekwatne – w szczególności zawierające pytania do usługi. Operator nie weryfikuje recenzji w inny sposób.

Rozdział 5 Postępowanie reklamacyjne

§ 20

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie do wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania niezgodności usługi z umową Operator ponosi odpowiedzialność określoną w przepisach ustawy Prawa Konsumenta – art. 43a i nast. (dla Konsumentów) oraz art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego dla przedsiębiorców.
  Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z komercyjnej części serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres kontakt@eporadyprawne.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 30 dni roboczych.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika.
 4. W ramach usługi „Zamów poradę” Operator gwarantuje zwrot uiszczonej należności, jeśli Opinia prawna wraz z pytaniami dodatkowymi nie wyjaśniły wątpliwości Użytkownika, w świetle aktualnie obowiązującego prawa. Zwrot nie przysługuje jednak, gdy Opinia jest zgodna z prawem, jednakże niekorzystna dla Użytkownika. Warunkiem skorzystania z Gwarancji zwrotu jest wykorzystanie możliwości zadawania pytań dodatkowych oraz wykazanie obiektywnych uchybień opinii.
 5. Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl może nie uwzględnić reklamacji w sytuacji porada została wykonana z należyta starannością i w oparciu o obowiązujące prawo i na podstawie całokształtu sytuacji przedstawionej przez Klienta a treść przedstawionej porady wynikająca z rozbieżności w interpretacji prawa lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa, porada wskazuje, że konieczna jest indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, porada jest niekorzystna dla Klienta, Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl nie udzieli odpowiedzi na pytanie dodatkowe, bez dodatkowego wynagrodzenia w sytuacji gdy pytania dodatkowe wykraczają poza zakres pytania podstawowego, wydłużony czas udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie udzielono z opóźnieniem ale po akceptacji terminu przez Klienta, porada nie wskazuje jednoznacznego i skutecznego rozwiązania problemu przedstawionego w pytaniu, Klient uzyskał inną odmienną poradę od innego prawnika. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach określonych w procedurach pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dostępnych w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz pod ogólnodostępnymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 21

 1. Odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi wyświadczonej na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem jest ograniczona do wysokości zapłaconego przez Użytkownika wynagrodzenia tytułem wyświadczonej usługi.
 2. Ograniczenie określone w ust. 1 nie dotyczy:
  1) konsumentów,
  2) przypadków, w których ograniczenie odpowiedzialności jest niemożliwe z mocy prawa.

Rozdział 6 Postanowienia końcowe

§ 22

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.

§ 23

Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Operatora o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres mailowy.

§ 24

 1. Operator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:
  a). naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy, niniejszego Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  b). udostępnieniu hasła dostępu przez Użytkownika osobom trzecim.
 2. W przypadku opisanym w ust. 1, przed wypowiedzeniem umowy Operator wzywa do usunięcia naruszenia i wyznacza termin, nie dłuższy niż 7 dni, na przywrócenie stanu zgodnego z zawartą umową. Operator zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usługi. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty udzielonego rabatu.
 3. W przypadku opisanym w ust. 1, Operator może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.

§ 25

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 3. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
 5. O każdej zmianie Regulaminu Operator powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 6. Regulamin obowiązuje od momentu publikacji na stronie Operatora.
 7. Operator może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może Serwis sprzedać, darować wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. Klient wyraża zgodę na powyższe czynności i nie będzie konieczna jego odrębna zgoda na ich późniejsze dokonanie. O zamiarze takim Usługodawca zawiadomi Klienta, jeśli Klient nie zgadza się, to wówczas może on odstąpić od Umowy o korzystanie z Serwisu, przy czym Operatorowi przysługuje prawo do zachowania wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej dotychczasowemu czasowi korzystania przez Klienta z Serwisu, jeśli takie jest należne.

Klient akceptując Regulamin potwierdza, że wie, iż udzielona porada prawna jest indywidualną interpretację przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego a udzielona porada może różnić się od porady przedstawionej przez innego prawnika. Ponadto Klient oświadcza, iż wie, że w polskim porządku prawnym brak jest powszechnie wiążącej wykładni prawa w związku z czym każda interpretacja aktu prawnego nie ma charakteru powszechnie obowiązującego i dopuszczalne jest odstępstwo od niej. Klient ponadto wie, iż w sprawach m.in. podatkowych może wystąpić o interpr4tacja indywidualną przepisów prawa podatkowego do właściwego organu, przy czym Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu udzielonej innej odpowiedzi na zagadnienie Klienta w indywidualnej interpretacji. Operator co jest wiadome Klientowi oświadcza, iż nie gwarantuje skutecznego rozwiązania przedstawionego problemu w pytaniu, ale proponuje jedynie możliwe warianty rozwiązania zagadnienia prawnego z jakim zwraca się Klient.

Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych Klientów są szczegółowo określone w Polityce Prywatności wraz z Polityką Cookies. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Operatora w ramach Serwisu w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, opisanych w Regulaminie, zarówno w sposób całkowicie zautomatyzowany, częściowo zautomatyzowany jak i w sposób inny niż zautomatyzowany odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Klient przed przesłaniem stanu faktycznego lub jakichkolwiek dokumentów jest zobowiązany dokonać anonimizacji danych osobowych należących do osób trzecich, chyba że przekazanie danych osobowych jest obiektywnie uzasadnione ze względu na charakter Porady i wymagań Klienta. Operator nie ma obowiązku każdorazowego badania stanów faktycznych oraz załączników przekazywanych przez Klienta pod kątem tego, czy nie zawierają one zbędnych danych osobowych osób trzecich, a następnie usunięcie nadmiarowych danych osobowych. W związku z powyższym w wyniku działań Klienta u Operatora może dochodzić do przetwarzania tak zwanych danych niezidentyfikowanych. Operator przyjmuje, że dane przekazane przez Klienta są uzyskane w sposób legalny i nienaruszający przepisów prawa. Niezastosowanie się do obowiązujących zasad, regulaminów, polityki przez Klienta w przypadku, gdy osoby trzecie wysuną wobec Operatora jakiekolwiek roszczenia lub zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie przez właściwy organ państwowy, co będzie wiązało się z powstaniem szkody po stronie Operatora Operator może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego od Klienta.