Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl

Logowanie | Rejestracja

Polityka prywatności

z dnia 1 stycznia 2023 roku dla klientów Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo ich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

DEFINICJE

  1. Administrator: Fundacja Lege Artis z siedzibą w Krakowie przy ul. Bydgoskiej 6, 30-056 Kraków wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000893304, posługująca się numerem NIP 6772462904, REGON 388631731
  2. Użytkownik/Klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jednej albo kilku oferowanych przez Administratora usług.
  3. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora.
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych Serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane na koncie poczty elektronicznej czy koncie w innej usłudze oferowanej przez Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez Administratora lub Zaufanych Partnerów na stronach i urządzeniach, które używane są podczas korzystania z jego usług.
  6. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem przetwarzanych danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) jest Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl

CEL I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH

Administrator gromadzi i przetwarza m.in. następujące dane osobowe informacje uwierzytelniające i identyfikacyjne służące rejestracji i logowaniu Użytkownika (nazwa Użytkownika, adres e-mail i hasło), podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego/paszportu, pesel, numer konta bankowego) w celu zawarcia lub realizacji umowy, a także świadczenia usług, dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail) przetwarzane w przypadku zgłoszeń wysyłanych z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, dane o płatnościach (np. dane karty kredytowej lub tokeny płatności od zewnętrznych dostawców usług płatniczych, takich jak tPay), dane identyfikujące płatnika (imię i nazwisko, adres w przypadku klientów indywidualnych oraz nazwa firmy, adres siedziby i NIP w przypadku klientów firmowych) służące zaksięgowaniu płatności i wystawieniu odpowiedniego dowodu sprzedaży.
Podczas korzystania przez Klienta z Serwisu, może on być poproszony o podanie, udostępnienie, swoich danych osobowych w celu finalizacji procesu skorzystania z usług lub zakupu produktów oferowanych przez Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl
Zakres powierzenia swoich danych osobowych występuje w podziale na dane obowiązkowe i nieobowiązkowe, każdorazowo wyszczególnione w przystosowanym formularzu do wprowadzenia tych danych, stosownie do potrzeb danego Produktu, Usługi lub Usługi elektronicznej, z której Klient zamierza skorzystać. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz czasami niezbędne dla prawidłowego zrealizowania zamówienia lub Usługi elektronicznej.
Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione Serwisowi Porad Prawnych eporadyprawne.pl Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta Serwisu. Przetwarzanie danych w celach przesyłania informacji handlowej odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody przez użytkownika lub Klienta Serwisu.
Celem Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa jest określenie działań podejmowanych przez Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Serwisu, takich jak rejestracja, składanie zamówień, utrwalanie danych na serwerach oraz wszelkich innych tożsamych czynności związanych z przetwarzaniem danych przy korzystaniu z serwisu. Wszelkie działania Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl podlegają przepisom prawa polskiego oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie). Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie).

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.
Dane osobowe Klienta będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi przekazywania informacji handlowych, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Klienta. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Klient Serwisu ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia, w szczególności poprzez dostęp do Panelu Klienta, bądź kontakt z Serwisem Porad Prawnych eporadyprawne.pl. W przypadku kontaktu z Serwisem Porad Prawnych eporadyprawne.pl ze względów bezpieczeństwa zostanie przeprowadzona weryfikacja Klienta.
Klient Serwisu ma m.in. prawo do sprostowania danych, jeżeli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH (prawo sprzeciwu)

Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do żądania usunięcia swoich danych w każdym czasie. Prawo to określane jest powszechnie jako „prawo do bycia zapomnianym”. Na zgłoszenie Klienta dokonane w formie elektronicznej na adres kontakt@eporadyprawne.pl pocztą na adres Administratora. Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl jest zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osoby zgłaszającej, z zastrzeżeniem, że nie będzie innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania tych danych. Jeżeli jednak realizacja żądania nie będzie możliwa Klient zostanie poinformowany o tym wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Na wyraźną prośbę osoby, której dane są przetwarzane przez Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl Klient otrzyma plik ze swoimi danymi ustrukturyzowanymi w powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa Klient może również wskazać podmiot, któremu mają być przesłane dane. Realizacja tego prawa może potrwać do 30 dni. Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa przeprowadzona zostanie weryfikację osoby Klienta, aby mieć pewność, że dane trafią do właściwej osoby.

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Serwisu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Serwisu przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

COOKIES

Podczas korzystania z Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. ciasteczek (cookies). Ciasteczko jest plikiem zawierającym ciąg znaków, który jest wysyłany do urządzenia Użytkownika i instalowany w urządzeniu Użytkownika podczas odwiedzania przez Użytkownika Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl. Cookies umożliwi witrynie Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl rozpoznanie przeglądarki, chyba że użytkownik skonfigurował przeglądarkę internetową w taki sposób, aby odmawiała ona zapisania ciasteczka na urządzeniu, którym się posługuje.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich manualnego usunięcia przez użytkownika.
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Serwisu, co bezpośrednio wpływa ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności
– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
– zapamiętania preferencji oraz indywidualnych ustawień użytkownika;
– monitorowania poprawności funkcjonowania naszej witryny.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie – nie wszystkie aplikacje Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl będą działały w sposób poprawny, jak również niedostępność wybranych zakładek.
Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez użytkowników z serwisów internetowych. Zawartość ciasteczek nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe użytkownika. Wykorzystywane przez Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika, jego oprogramowaniu, ani też nie mają negatywnego wpływu na jego funkcjonowanie.
Poprzez korzystanie z Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wyżej wskazanych. W przypadku gdy przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, witryna Serwisu Porad Prawnych eporadyprawne.pl zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

BLOKADA LUB USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „cookies” na urządzeniu użytkownika.

LOGI SERWERA

Informacje o niektórych czynnościach podejmowanych przez użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP użytkownika.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisie.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa nie obejmuje informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych podmiotów trzecich, udostępnionych ofert w Serwisie w ramach porozumień z innymi podmiotami. Strony trzecie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność określają odrębne, indywidualne zasady funkcjonowania ich usług, towarów lub stron internetowych w swoich regulaminach.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl przekazuje dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w celu w jakim zostały udostępnione do: Google LLC z siedzibą w Mountain View w Stanach Zjednoczonych na podstawie tzw. Tarczy Prywatności UE-USA (dalej: Porozumienie) tj. zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. o numerze IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do Porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 Rozporządzenia.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz Zaufanym Partnerom. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

ZAUFANI PARTNERZY

Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Zaufanych Partnerów w celach marketingowych, które obejmują niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie aktywności w Serwisie. Pełna lista Zaufanych Partnerów może być udostępniona Klientowi na jego pisemny wniosek w uzasadnionym interesie prawnym.

KONTAKT

Serwis Porad Prawnych eprawnikonline.pl zapewnia użytkownikom Serwisu możliwość kontaktu w sprawach ochrony danych, jak również wsparcia przy edycji ustawień, w szczególności dostosowania plików „cookies” do swoich preferencji poprzez albo w przypadku innych zapytań w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@eporadyprawne.pl, pisemnie na adres Administratora.